Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 -2024 13/05/2021 10:49

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 -2024

- Thư mời Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Dự thảo và các quy chế:

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO (Bản dự thảo)

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Bản dự thảo)

- Quy chế Quản trị nội bộ (Bản dự thảo)

- Quy chế Ban kiểm soát (Bản dự thảo)

Các mẫu đơn đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP NLQT SOVILACO nhiệm kỳ 2020 -2024

- Đơn đề cử ứng viên tham gia hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 - 2024 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2024 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT Nhiệm kỳ 2020 - 2024 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Mẫu Sơ yếu lý lịch (dùng để tham gia làm ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

- Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Nội dung chương trình Đại hội:

0. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2021

1-2. BC CỦA HĐQT 2020 - TONG KET NK 1& KE HOACH NK 2020-2024

3. BC BANDIEUHANH NAM 2020 & NK 2020-2024 (31-3-2021)

4. TT KQKD 2020 & CHỈ TIÊU KINH DOANH 2021

5. BC BKS TRINH ĐHĐCĐ (NEW)

6.  TT THÔNG QUA BCTC ĐA KIEMTOAN 2020

7. TT PHAN PHOI LN & CHIA CO TUC 2020

8. TT QUYET TOAN QUY LUONG 2020 & KE HOACH QUY LUONG 2021

9. TT KH PHAN PHOI LN & CO TUC 2021

10. TT CHON DON VI KIEM TOAN 2021

11. TO TRINH THU LAO HĐQT-2021

12. TO TRINH THU LAO  BKS-2021

13. TT THONG QUA DIEU LE VÀ CAC QUY CHE

14. TB KẾT THÚC NK 2015-2020 CỦA HĐQT & BKS

15. TT ỦY QUYỀN CHO HĐQT GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CP BAC HA

16. QUY CHE LAM VIEC ĐHĐCĐ

17. QUY CHE BAU CU

  Gởi bạn bè   Bản in   Lưu tin

Video clip
Thông tin hỗ trợ

Sovilaco
028.39976320
Tổng lượt truy cập4,793,672
Khách đang online25
Thăm dò ý kiến
Thông tin cần biết
Bảng giá chứng khoán Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá vàng Dự báo thời tiết LIÊN KẾT WEBSITE

Trụ sở chính Công ty SOVILACO:

Đia chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3997 6320 - Fax: 028. 3997 6321
Email: [email protected]

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)