Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất toàn Công ty 

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 Khối văn phòng và Chi nhánh Nhật Bản, Chi nhánh Hà Nội

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 Trường TCN Nhân lực Quốc tế

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)