Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Nhân lực Nhân lực Quốc tế SOVILACO xin Công bố thông tin về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết tại đây

 

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)