Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

6 mẫu văn bản chương trình phái cử thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản

 Ngày 10/7/2017, Tổ chức OTIT đã công bố bản dịch tiếng Việt 6 mẫu văn bản sử dụng khi xin chứng nhận Kế hoạch thực tập và xin Tư cách cư trú cho thực tập sinh kỹ năng như dưới đây:

 Ngày 28/11/2016, Nhật Bản đã thông qua “Luật triển khai chương trình thực tập kỹ năng đúng quy định và bảo hộ thực tập sinh” (sau đây gọi tắt là “Luật thực tập sinh mới”).

Luật thực tập sinh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Nhật Bản cũng đã thành lập Tổ chức thực tập kỹ năng (OTIT) để thực hiện các quy định mới trong luật này. Trên trang thông tin điện tử của Tổ chức OTIT (www.otit.go.vn) thường xuyên có đăng những thông báo liên quan đến các quy định mới dành cho doanh nghiệp phái cử nước ngoài và tổ chức quản lý Nhật Bản. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt 6 mẫu văn bản chương trình phải cử thực tập sinh kỹ năng đi Nhật Bản:

- Sơ yếu lý lịch của thực tập sinh (download)

- Hợp đồng thực tập kỹ năng (download)

- Điều kiện lao động (download)

- Văn bản giải thích nội dung quan trọng về đãi ngộ trong thời gian thực tập kỹ năng (download)

- Tờ khai của thực tập sinh kỹ năng (download)

- Bản chi tiết lệ phí đã thanh toán trong nước để chuẩn bị thực tập kỹ năng (download)

<Nguồn: http://www.dolab.gov.vn>

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)