Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 là 11.525 lao động (4.799 lao động nữ), 

     Bao gồm các thị trường: Đài Loan: 6.435 lao động (2.547 lao động nữ), Nhật Bản: 4.534 lao động (1.925 lao động nữ), Hàn Quốc: 76 lao động (1lao động nữ), Ả rập - Xê út: 246 lao động (244 lao động nữ), Malaysia: 94 lao động (49 lao động nữ), UAE: 45 lao động nam, Quatar: 35 lao động nam và các thị trường khác. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 bằng 98,97% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2016 là 11.645 lao động).

     Như vậy, trong 07 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 lao động (26.048 lao động nữ) đạt 65,66% kế hoạch năm 2017, trong đó thị trường: Đài Loan: 33.865 lao động (12.045 lao động nữ), Nhật Bản: 27.743 lao động (10.974 lao động nữ), Hàn Quốc: 3.195 lao động (314 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 2.230 lao động (2.093 lao động nữ), Malaysia: 740 lao động (410 lao động nữ), Algeria: 386 lao động nam và các thị trường khác.

<nguồn : http://www.dolab.gov.vn>

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)