Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

   Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xem chi tiết tại đây

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)