Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường. Ngày 13/3/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đăng tải Dự thảo Thông tư này lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước (dolab.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện nội dung Thông tư này.

       Sau khi nhận các ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã điều chỉnh lại kết cấu và một số nội dung Thông tư. Cục Quản lý tiếp tục đăng Dự thảo Thông tư trên lên trang thông tin điện tử của Cục để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý.

       Mọi ý kiến góp ý đối với nội dung của bản Dự thảo Thông tư nêu trên xin gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước (địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, số điện thoại: 04.38249517 - máy lẻ 605, số fax: 04.38240122, email: thuy.ttt@molisa.gov.vnthuydolab@gmail.com).

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường.

                          <nguồn: Cổng thông tin điện tử - Cục quản lý Lao động ngoài nước>

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)